Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza

KRUS podejmuje działania na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmujące w szczególności:

1) kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych,
2) prowadzenie zakładów rehabilitacji leczniczej,
3) wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich,
4) prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy,
5) odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania,
6) promocję zdrowia,
7) działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej oprócz spełnienia wyżej wymienionych przesłanek ubezpieczony, który nie może być w wieku emerytalnym. Ponadto musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie lub podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek          w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku        o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej), lub mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji. Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż raz na 12 m-ce. W przypadku osób, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osób mających ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym rehabilitacje można przyznać już po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. Pierwszeństwo w skorzystaniu z rehabilitacji mają ubezpieczeni, których niezdolność do pracy jest następstwem wypadku przy pracy lub którzy mają ustalono prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 180 dni, a lekarz rzeczoznawca KRUS lub komisja lekarska KRUS orzekli wskazania do rehabilitacji leczniczej.