Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni. Przysługuje on za okres czasowej niezdolności do pracy, nie dłuższy niż 180 dni. W sytuacji, gdy po wyczerpaniu tego okresu ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja daje nadzieje odzyskania zdolności do pracy, zasiłek chorobowy przedłuża się na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłuższy niż o dalsze 360 dni.  Zasiłek chorobowy, przyznawany i wypłacany na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub starszego felczera, upoważnionego przez Zakład na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres przebywania ubezpieczonego, na koszt Kasy, w zakładzie opieki zdrowotnej w celu rehabilitacji i po ustaniu ubezpieczenia.

Jeżeli osoba została objęta ubezpieczeniem chorobowym na wniosek to zasiłek chorobowy  (z wyjątkiem zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej) przysługuje, jeżeli okres podlegania ubezpieczeniu bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do świadczenia trwał nieprzerwanie co najmniej rok.